آدامس فروشی فردوسی پور در مترو (تقلید صدای بامزه)

[ad_1]

آدامس فروشی فردوسی پور در مترو (تقلید صدای بامزه)

آدامس فروشی فردوسی پور در مترو (تقلید صدای بامزه) زمانی که عادل فردوسی پور در مترو آدامس فروشی میکند.

تقلید صدای بامزه عادل فردوسی پور را مشاهده میکنید شوخی بامزه ای که یکی از پسر کم سن با این مجری انجام داده است و به شکل جالبی صدای او را تقلید میکند.

فروش آدامس با صدای فردوسی پور در مترو که منظور میکنیم حتما گوش کنید.

[ad_2]