بررسی قیمت دلار و سایر ارزها در هفته سوم مهر ۱۴۰۱

[ad_1]

آسیه کرمی – صفحه اقتصاد – قیمت خرید و فروش دلار در هفته سوم مهرماه در نوسان بود. آیا دلار هفته چهارم مهر ماه صعود می کند؟ قیمت دلار صعودی می شود یا نزولی؟

در این شرح به توضیحاتی در خصوص بررسی قیمت دلار و سایر ارزها در هفته سوم مهر ۱۴۰۱ می پردازیم.

روز شنبه 16 مهر ماه بانک مرکزی نرخ ارز در صرافی مردمی و نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام‌ کرد که قیمت ۱۰ ارز افزایش و نرخ ۲۸ ارز کاهش یافت و ثبات قیمتی در ۸ نرخ دیگر باقی ماند.

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز شنبه 16 مهر ماه ۱۴۰۱: کانون صرافان روز شنبه قیمت خرید دلار را ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان و قیمت فروش ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان اعلام کرد.

در این روز صرافی مردمی نیز قیمت خرید دلار را ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و با قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان داد و ستد شد.

در شروع معاملات بازار ارز روز 16 مهر ماه، در صرافی مردمی قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت فروش اون ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان قیمت گذاری شد.

همچنین کانون صرافان قیمت خرید درهم را ۸ هزار و ۱۵۵ تومان و قیمت فروش را ۸ هزار و ۳۴۸ تومان اعلام کرد.

روز 16 مهر ماه قیمت لیر در بازار ارز تهران به هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت پوند انگلیس نیز در این روز در بازار آزاد ارز تهران ۳۶ هزار و ۲۶۳ تومان بود.

کانون صرافان قیمت خرید پوند را ۳۵ هزار و ۲۲ تومان و قیمت فروش را ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت گذاری کرد.

روز یکشنبه 17 مهرماه بانک مرکزی قیمت رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که قیمت ۱۴ ارز افزایش و ۲۵ ارز افت پیدا کرد و قیمت باقی ارزها پابرجا ماند.

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز یکشنبه 17 مهر ماه ۱۴۰۱: کانون صرافان قیمت خرید دلار را ۳۱ هزار و ۴۴۴ تومان و قیمت فروش را ۳۱ هزار و ۷۷۵ تومان اعلام کرد

همچنین قیمت خرید دلار در صرافی مردمی، ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان بود.

در این روز قیمت خرید یورو در معاملات بازار ارز صرافی مردمی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان قیمت گذاری شد.

روز 17 مهر ماه، کانون صرافان قیمت خرید درهم را ۸ هزار و ۱۷۵ تومان و قیمت فروش را ۸ هزار و ۳۴۶ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد ارز تهران هزار و ۷۶۰ تومان بود که این رقم نسبت به روز قبل افزایش یافته است.

همچنین در این روز قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ارز تهران ۳۶ هزار و ۱۸۷ تومان معامله شد.

روز یکشنبه کانون صرافان قیمت خرید پوند را ۳۵ هزار و ۲۱۱ تومان و قیمت فروش را ۳۵ هزار و ۵۹۴ تومان قیمت گذاری کرد.

روز دوشنبه 18 مهر ماه بانک مرکزی با اعلام قیمت رسمی ۴۶ ارز، قیمت ۱۱ ارز رشد و نرخ ۱۶ ارز افت کرد، قیمت باقی ارزها پابرجا ماند.

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز دوشنبه 18 مهر ماه ۱۴۰۱: روز دوشنبه کانون صرافان قیمت خرید دلار را ۳۱ هزار و ۲۰۵ تومان و قیمت فروش را ۳۱ هزار و ۵۸۸ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت خرید دلار در صرافی مردمی، ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان قیمت گذاری شد.

روز دوشنبه قیمت خرید یورو در صرافی مردمی ۲۸ هزارو ۵۹۶ تومان و با قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان معامله شد.

روز 18 مهر ماه کانون صرافان قیمت خرید درهم را ۸ هزار و ۱۶۸ تومان و قیمت فروش را ۸ هزار و ۳۲۶ تومان قیمت گذاری کرده بود.

در این روز قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد ارز تهران هزار و ۷۳۰ تومان معامله شد.

روز دوشنبه قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ارز تهران ۳۶ هزار و ۶۰ تومان شد.

در این روز کانون صرافان نیز قیمت خرید پوند را ۳۴ هزار و ۹۹۰ تومان و قیمت فروش را ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد.

روز سه شنبه 19 مهر ماه بانک مرکزی با اعلام نرخ رسمی ۴۶ ارز، قیمت ۱۱ ارز افزایش و نرخ ۲۸ ارز افت کرد و قیمت باقی ارزها پابرجا ماند.

Polish ۲۰۲۲۰۹۳۰ ۱۰۱۵۴۹۳۴۵

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز سه شنبه 19 مهر ماه ۱۴۰۱: روز سه شنبه کانون صرافان قیمت خرید دلار را ۳۱ هزار و ۲۶۳ تومان و قیمت فروش اون را ۳۱ هزار و ۵۹۴ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت خرید دلار در صرافی مردمی، ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان و قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان قیمت گذاری شد.

روز سه شنبه قیمت خرید یورو در صرافی مردمی ۲۸ هزارو ۵۹۶ تومان و با قیمت فروش ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان معامله شد.

روز 19 مهر ماه کانون صرافان قیمت خرید درهم را ۸ هزار و ۳۱۳ تومان و قیمت فروش را ۸ هزار و ۵۰۷ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت لیر در بازار ارز تهران به هزار و ۷۷۰ تومان رسید.

در این روز قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ارز تهران ۳۶ هزار و ۳۵۲ تومان بود.

روز سه شنبه کانون صرافان قیمت خرید پوند را ۳۵ هزار و ۶۷ تومان و قیمت فروش را ۳۵ هزار و ۵۲۷ تومان قیمت گذاری کرد.

روز چهارشنبه 20 مهر ماه بانک مرکزی با اعلام نرخ رسمی ۴۶ ارز، قیمت ۲۸ ارز افزایش و قیمت ۱۱ ارز افت کرد، نرخ باقی ارزها پابرجا ماند.

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز چهارشنبه 20 مهر ماه ۱۴۰۱: روز چهارشنبه کانون صرافان قیمت خرید دلار را ۳۱ هزار و ۲۸۰ تومان و قیمت فروش را ۳۱ هزار و ۶۲۷ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت خرید دلار در صرافی مردمی، ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان و با قیمت فروش ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان داد و ستد شد.

همچنین در این روز قیمت خرید یورو در معاملات بازار ارز در صرافی مردمی ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان و با قیمت فروش ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان معامله شد.

روز 20 مهر ماه کانون صرافان قیمت خرید درهم را ۸ هزار و ۳۲۵ تومان و قیمت فروش را ۸ هزار و ۴۷۵ تومان اعلام کرد.

در این روز قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد ارز تهران هزار و ۷۵۰ تومان شد که این رقم نسبت به روز قبل کاهش یافته است.

همچنین در این روز قیمت پوند انگلیس در بازار آزاد ارز تهران ۳۶ هزار و ۱۲۴ تومان شد.

روز چهارشنبه کانون صرافان نیز قیمت خرید پوند را ۳۵ هزار و ۳۵ تومان و قیمت فروش را ۳۵ هزار و ۴۴۷ تومان اعلام کرد.

روز پنجشنبه 21 مهر ماه بانک مرکزی با اعلام نرخ رسمی ۴۶ ارز، قیمت ۸ ارز افزایش و نرخ ۲۹ ارز کاهش یافت.

وضعیت قیمت دلار و سایر ارزها در روز پنجشنبه 21 مهر ماه ۱۴۰۱: روز پنجشنبه قیمت دلار متشکل با 28 هزار و 760 تومان معامله شد.

همچنین در این روز قیمت یورو در بازار آزاد با 31 هزار و 822 تومان داد و ستد شد.

روز 21 مهر ماه نرخ حواله درهم با 60 تومان رشد بر روی 9 هزار و 60 تومان پابرجا شد.

و قیمت لیر ترکیه که 2 روز نزد تا یک هزار و هفتصد و شصت تومان رسیده بود، در این روز به یک هزار و هفتصد و شصت تومان رسید.

روز پنجشنبه نرخ پوند در محدوده 36 هزار و 217 تومان به فروش رسید. این قیمت 76 تومان نسبت به روز قبل زیادتر بود.

Polish ۲۰۲۲۱۰۰۶ ۱۷۴۰۳۱۶۵۸

بر پایه بررسی پایگاه خبری صفحه اقتصاد، قیمت خرید دلار روز شنبه به ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان رسید و قیمت خرید دلار روز یکشنبه و دوشنبه نسبت به روزهای قبل خود افت پیدا کرد روز سه شنبه تقریبا پابرجا ماند و روز چهارشنبه دوباره کاهش یافت.

و فروش دلار بر پایه اعلام کانون صرافان طی هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۱، روز شنبه قیمت فروش ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان بود روز یکشنبه و دوشنبه قیمت فروش دلار کاهش یافت و روز سه شنبه و چهارشنبه اندکی افزایش یافت.

با توجه به نوسانات دلار در هفته سوم مهر ماه آیا این روند در هفته چهارم مهر ماه ادامه خواهد داشت؟ دلار صعود می کند یا سقوط؟

[ad_2]