بیمه نامه فقط یک کاغذ چاپ شده نیست !

[ad_1]

خدمات بیمه گری تفاوتها و افتراقات گوناگونی با سایر خدمات و قراردادهای مالی دارد.
از گذشته در وصف خدمات بیمه، یک عبارت ویژه جلب توجه می کند!!
[ بیمه خدمتی ناملموس است؟ ]
این جمله دقیقا تداعی می کند که در تاریخ خرید بیمه نامه؛ بیمه گذاران هیچ استفاده و دلیل‌ آنی از هزینه پرداختی به نام حق بیمه نمی برند، اما به لحاظ روانشناختی ضروریست به فروشنده بیمه و اسناد کاغذی وی اطمینان کنند؟
چگونه اطمینان قلبی و اطمینان مشتریان بازار بیمه را می توان افزایش داد!؟
با چه روش یا روش هایی، ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد مردمی ایران افزایش می یابد!؟

شاید بسیاری از کارشناسان و اساتید فن بیمه گری بگویند که اطمینان مردم به شرکت های بیمه و کاغذهایی که تحت عنوان بیمه نامه می فروشند، متاثر از پشتوانه قانون و نظارت دولت بر فعالیت‌ بیمه ای توسط نهاد بیمه مرکزی ایران می باشد که نماد عینی خدمات این بازار ، کوشش شرکت های بیمه و منعکس در همین اوراق و اسنادی که تحت عنوان ، بیمه نامه ها و اسناد قانونی واجب الاجرا عرضه می گردند استقرار می یابند!؟

 در همین سال های اخیر به اصطلاح نواندیشان بازاریابی بیمه نشناس، با توسل به استناد وجود ابزارهای تبادلات الکترونیکی صدور آنلاین بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه اتومبیل ها دلیل حذف ملاقات مستقیم بین خریداران و فروشندگان بیمه نامه ها و موجب حذف اسناد شدند.
این اقدام نسنجیده حتی اون مقدار حس نامحسوس وابستگی خاطر بیمه گذاران از خرید لباس های بیمه ای که نسبت به شرکتهای بیمه سو قرارداد بوجود می آید را نیز تحت الشعاع قرار می دهد!
این داستان حتی موجب کاهش ارتباط موثر شبکه فروش با بیمه گذاران که برای جاذبه مشتری ضروریست می گردد!

001

 بیمه نامه ها ، اسناد با اعتبار و قانونی واجب الاجرایی هستند که به نام یک سند فیزیکی مشهود در اختیار بیمه گذاران ، همچون دهها قراردادهای تجاری، خصوصی و عقود منعقده بین اشخاص می باید در نزد هر یک از متعهدین و جانشینان و دینفعان قراردادها تا تاریخ انتهای دوره ایفای تعهد به شکل اوراق متحد الشکل و کاملا متحد المتن قرار داشته باشند. سند کتبی و کاغذی بیمه نامه جلوه های عینی و ملموس سازی انعقاد قراردادهای خدمات بیمه ای هستند!

 

 

 گرچه هدف غایی، ماهیت خدمات بیمه و فلسفه وجودی و نقش بی بدیل لباس های بیمه ای در زندگی انسانها در جهت برپایی یک اقتصاد عقل و کلان پایدار و نگه داری توازن اجتماعی در جوامع مدرن بشری می باشد که این ماموریت ذاتی بیمه گران است.

اینکه بیمه نامه ها در اوراق با اعتبار و شیک چاپ شوند تا اینکه فقط توسط یک کاغذ فتوکپی ساده بدون فرمت شیک و مهر و امضا صادر کننده بیمه نامه ها در اختیار بیمه گذاران قرار گیرند، از لحاظ منطقی و اصول بازاریابی، نقطه ضعف خدمات شرکت های بیمه تلقی می شود.
در خدمات بیمه، توانگری مالی، توانایی فنی و راه خدمت رسانی و پرداخت به وقت خسارت های بیمه گذاران توسط شرکت های بیمه فراوان حائز با ارزش و مهم بودن است.

 شرکت های بیمه، قانونا مکلف به حمایت از بیمه گذاران در تاریخ پرداخت خسارت ها می باشند، چنانچه بدون دیر کرد، خسارت ها را در سریعترین تاریخ جبران کنند، گامی عملی بسوی افزایش ضریب نفوذ بیمه بر می دارند.
وگرنه حتی اگر بیمه نامه ها درشیک ترین اوراق و گرانترین کاغذها و جلدها تحویل بیمه گذاران شوند، لیکن در تاریخ جبران خسارت ها ، بیمه گذاران به دنبال شرکت های بیمه ماه های متمادی بدوند و سرانجام با توسل به محاکم قضایی سپس از سالها برنده به دریافت خسارتها گردند، نقطه ضعف بزرگی برای شرکت های بیمه تلقی می شود.

بیمهخودرو

 البته در شرکت های بیمه توانگر و پیشرو بازار ، رویکردهای مدیریت سنتی منسوخ و در واقع ، بیمه نامه ها اعتبار ذاتی و شرط ایفای تعهدات این اسناد تجاری واجب الاجرا را از شخصیت شغل ای و رویکرد متعهدانه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه پیشرو در بازار کسب می کنند و در مخفی در پشت سر کاغذ هایی بنام بیمه نامه، یک حس مسولیت و تعهد به ایفای تکلیف قانونی و شغل ای در تحت برند یک شرکت بیمه با اعتبار نهفته است. شرکت های خلاق با پرداخت به وقت خسارتها و نگه داری ارتباط مستمر با بیمه گذاران [ اقدام به ارتقا سطح کیفیت خدماتشان با خلق زنجیره ارزش می نمایند و اسباب اطمینان خاطر سازی ذهنیت بیمه گذاران را آماده می سازند، آنگاه ارائه سند کتبی بیمه نامه در اوراق و اسناد چاپی با اعتبار نماد فیزیکی انتقال حس راحتی در اذهان بیمه گذاران و نشانگر هویت شغل ای و منزلت شرکت های بیمه در جوامع می باشد.

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه 

[ad_2]