تعبیر خواب آبادی به چه معناست؟

[ad_1]

برای اینکه بتوانید با انواع تعبیر خواب آبادی و دیدن آبادی و آبادانی و دیدن خواب روستا و آبادی در خواب و دیدن آبادی یک روستا از زبان معبران عظیم دنیا دوست شوید ما را در ادامه این پست همراهی کنید.

تعبیر خواب آبادی

همانطور که می دانید خواب یکی از علامت های عظیم پروردگار است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و هنگامی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

تعبیر خواب آبادی ، چهار چیز است:
مصلحت کارهای این دنیا
خیر و منفعت
داد و کامرانی
گشایش کارهای شایسته

تعبیر خواب آبادی

جابر مغربى چنین گوید

اگر کسى خود را در خواب در جایگاهى آبادان مقیم بیند به این معناست , که خیر و منفعت یابد به قدر آبادانى که در خواب دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر , و فساد و مضرت وى کند.

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی از دید محمد بن سیرین

اگر در خواب خود را درون یک آبادی دیدید که نام ان را نمی دانید معنای خواب برای شما خیر و نیکی است و اگر نام اون روستا را می دانید معنایش بدی است.

تعبیر خواب آبادی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی از شهری خراب و تخریب، درون روستایی آباد شده ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خـواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آبادی دو مفهوم را بیان می کند. اول عمران و آبادی و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب, ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو شکل دارد .

اگر اون جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی , کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی فایده انجام می دهیم و اگر اون جا بایر و ویرانه است , و ما اون را آباد کنیم علامت خیر و مصلحت و خوب فرجامی است.

اگر زمینی را که حس می کنید به خودتان وابستگی دارد می سازید و آباد می کنید، بخصوص اگر , در اون کشت می نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می گوید.

چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه شغل و شغل خود کاری مستقل از, امور دیگر انجام می دهید ,

که سود قسمت است و به گفته ابن سیرین خیر و استفاده نصیب شما می شود. اتفاق می افتد که , در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای یکباره فرو ریخت و تخریب شد. این علامت اون است , که به اهل اون درجه آسیبی درون می آید و مصیبتی می رسد.

تعبیر خواب آبادی

تعبیر خـواب آبادی حضرت دانیال

اگر در خواب خود آبادی ببینید معنی خواب شما چهار چیز است.

معنی اول دیدن ابادی در خواب های ما ، مصلحت کارهای این دنیا است.

معنی دوم دیدن ابادی در خواب های ما ، خیر و منفعت است.

[ad_2]