تعبیر خواب آبشار + دیدن آبشار در خواب به چه معناست؟

[ad_1]

در این پست می توانید از تعبیر خواب معبران عظیم ایران و دنیا برای دیدن آبـشار در خواب و دیدن آب روشن و صاف در خواب و تعبـیر دیدن آبشار کوچک و تعبیر خواب دیدن آبشار عظیم و تعبیر خواب دیدن آبشار یخ زده استفاده کنید.

تعبـیر خواب آبشار

تعـبیر خواب آبشار جاری شدن و یاد بردن کردن قبل است. دیدن این خواب به این معنی است که باید خاطرات تلخ قبل را یاد بردن کنید و برای افرادی زندگی کنید که در کنارتان هستند و به شما نیاز دارند.

اگر در خواب دیدید که در پایین آبشار مشغول دید بودید تعبیرش این است که شما در برخورد با احساساتتان وابسته مشکل شده اید. ممکن است هنوز هم به دوست گذشته یا عشق کهنه خود فکر میکنید و خاطراتتان را با او مطالعه می کنید. اما خوب تر است به خودتان انرژی منفی ندهید زیرا شما را از حرکت دوباره می دارد.

تعبـیر خواب آبشار

تعـبیر خواب آبشار به روایت کارل یونگ

تعبیر خواب آبشار این است که اجازه دهید برود (رهایش کنید). شما همه ی عواطف در قید و طناب شده و عواطف منفی را رها می کنید.
تعبیر دیگر خواب آبشار اهداف و تمایلات شماست. بویژه اگر آبشار پاکیزه است، بیانگر تجدید عمر، بازسازی و نوسازی است.
تعبیر این خواب که شما در ته یک آبشار هستید این است که از نظر احساسی، حس در هم شکستن می کنید. شما در کنار آمدن با احساساتتان، مشکلاتی را تجربه می کنید.

تعبـیر خواب آبشار

تعبیر خواب آبشار آلوده‌

دیدن یک آبشار آلوده‌ در خواب ، این بدان معناست که عواطف شما را به دام انداخته اند.

همین عواطف است که دلیل می شود عواطف شما به تاریکی کامل بپیوندد.

آبشارها جریان دارند زیرا عواطف ما باید جریان داشته باشد تا بتوانیم تندرست بمانیم.

تعبـیر خواب آبشار

سرکوب این عواطف و پنهان کردن آنچه حس می کنید به سلامتی شما صدمه می رساند.

شما باید هر آنچه را حس می کنید یا فکر می کنید بگویید. هنگامی عواطف جریان می یابد، این درد و انتقام را از بین می برد.

بنابراین اجازه ندهید که تجربیات بد یا دیگران بر سلامتی شما نشان بگذارند. زمانی است که روح شما به انرژی خوب نیاز دارد.

تعبـیر خواب آبشار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

تعبـیر آبشار در خواب سیلی است از رویدادها غیر مترقبه که قدرتی بزر پشت آ ن است . حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع اون را بگیرد . هر قدر بزرگی و ارتفاع آبشار زیادتر باشد بزرگی اون حادثه زیادتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جا یی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب نزد بینی می کند علامت می دهد .

تـعبیر خواب ایستادن در زیر آبشار این است که حادثه ای با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آبشار باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر اون خواهید بود .

 

[ad_2]