معاون بیمه سرمد، دبیر کارگروه اندوخته انسانی سندیکای بیمه‌گران شد

[ad_1]

داود شکری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع بیمه سرمد، به نام دبیر کارگروه تخصصی اندوخته انسانی سندیکای بیمه‌گران ایران انتخاب شد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بیمه سرمد، کارگروه تخصصی منابع انسانی سندیکای بیمه‌گران، چندی نزد به نام هفدهمین کارگروه تخصصی این سندیکا، با توجه به با ارزش و مهم بودن نیروی انسانی کارآمد و پویا و لزوم آموزش کارکنان خبره صنعت بیمه، با وجود مدیران منابع انسانی شرکت‌های بیمه تشکیل شد..

در دومین جلسه این کارگروه، داود شکری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع شرکت بیمه سرمد، به نام دبیر انتخاب شد تا کارگروه تخصصی اندوخته انسانی سندیکا به شکل رسمی کار خود را شروع کند.

داود شکری که سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع و مدیر منابع انسانی شرکت بیمه سرمد است، نزد از این، مدیر حوزه ریاست و مشاور مدیرعامل بیمه سرمد، مدیر روابط عمومی و تبلیغات و مدیر بازاریابی و فروش بیمه ما بوده است و همچنین دبیری کارگروه تخصصی روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران را نیز در کارنامه خود دارد.

[ad_2]